Akredytacje

Wniosek akredytacyjny do pobrania – plik PDF

REGULAMIN PRZYZNAWANIA AKREDYTACJI DLA PRASY, RADIA, TELELWIZJI I MEDIÓW INTERNETOWYCH PODCZAS 7. RAJDU ZAMKOWEGO ORAZ ZASADY KORZYSTANIA Z AKREDYTACJI

1. Aby ubiegać się o przyznanie akredytacji, należy wypełnić elektroniczny arkusz wniosku akredytacyjnego znajdującego się na oficjalnej stronie rajdu w zakładce MEDIA w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2017r.
2. Aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
3. Akredytacje udzielane są bezpłatnie, głównie profesjonalnym dziennikarzom, fotoreporterom oraz operatorom kamer, pracującym na zlecenie mediów o publicznym dostępie, które zamierzają relacjonować na swych łamach 7. Rajd Zamkowy.
4. Akredytacje przyznawane są przedstawicielom mediów jako ich narzędzie pracy i nie mogą być przekazywane osobom trzecim ani też wykorzystywane do działań reklamowych, promocyjnych oraz PR.
5. Akredytacje będą przyznawane max. 6 przedstawicielom reprezentującym daną redakcję, wydawnictwo, agencję prasową, rozgłośnię radiową lub portal internetowy.
6. Dziennikarze i fotoreporterzy niezależni mogą uzyskać akredytację pod warunkiem udokumentowania wcześniejszych publikacji artykułów, zdjęć, materiałów telewizyjnych, internetowych. Wykazanie się publikacjami nie jest równoznaczne z przydziałem akredytacji MEDIA/FOTO/TV, stanowi jedynie podstawę do rozpatrywania wniosku.
7. Złożenie wniosku akredytacyjnego nie jest równoznaczne z przyznaniem kamizelki MEDIA/FOTO/TV. Ilość kamizelek jest ograniczona ze względów bezpieczeństwa. Organizator pozostawia sobie prawo do ustalenia ostatecznej listy akredytowanych fotoreporterów.
8. Akredytacje nie będą przyznawane przedstawicielom sponsorów, zespołów oraz zawodników.
9. Decyzja o przyznaniu akredytacji zostanie wysłana na adres poczty e-mail podmiotu ubiegającego się o akredytację podany we wniosku aplikacyjnym.
10. Organizator 7. Rajdu Zamkowego zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji bez podania przyczyny.
11. Organizator 7. Rajdu Zamkowego zastrzega sobie prawo do nie przyznawania akredytacji osobom, które w latach poprzednich pisemnie deklarowały publikację w mediach materiałów z imprez organizowanych przez Automobilklub Zamkowy, a nie wywiązały się z deklaracji lub które prezentowały informacje nierzetelnie lub zawierające istotne błędy merytoryczne.
12. Przyznana akredytacja MEDIA oraz TV/FOTO w trakcie zawodów powinna zostać umieszczona w widocznym miejscu (zgodnie z przeznaczeniem), a kamizelkę TV/FOTO w czasie wykonywania pracy należy ubierać na odzież wierzchnią i nie powinno się jej zasłaniać np. plecakami czy też inną odzieżą.
13. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu organizator rajdu ma prawo cofnąć akredytację. Akredytacje będące w posiadaniu osób trzecich, nieupoważnionych uważa się za nieważne i podlegają prawu konfiskaty.
14. Mając na uwadze względy bezpieczeństwa podczas trwania rajdu, organizator zastrzega sobie prawo do odebrania akredytacji osobom, które naruszają przepisy bezpieczeństwa lub nie dostosowują się do poleceń służb zabezpieczających zawody.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo reportera. Reporter ponosi odpowiedzialność za swoje działania w trakcie trwania 7 Rajdu Zamkowego i nie może to mieć negatywnego wpływu na przebieg rajdu, jak również zrzeka się on wszelkich roszczeń w stosunku do organizatora.
16. Organizator 7. Rajdu Zamkowego zobowiązuje osoby, którym przyznane zostaną akredytacje do stosowania w publikacjach poprawnych nazw i określeń dla rajdu:
Organizator: Automobilklub Zamkowy
Nazwa rajdu: 7. Rajd Zamkowy
Tytuł cyklu: Rajdowe Samochodowe Mistrzostwa Śląska
Cykl dofinansowany z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego.
17. Osoby, którym zostaną przyznane akredytacje, zobowiązują się do przesłania 5 zdjęć lub 1 materiału video, maksymalnie do 11.06.2017r z 7. Rajdu Zamkowego do organizatora (Automobilklub Zamkowy) z prawami autorskimi do wykorzystania materiałów przez organizatora (promocja rajdu) lub OKSS Katowice (promocja cyklu). Prawa te nie będą przenoszone na inne podmioty, w tym Zawodników.
Materiały prosimy wysyłać na adres: biuro@zamkowy.org
lub na nośniku (CD/DVD/pen drive) na adres:
Automobilklub Zamkowy, 42-500 Będzin, ul. Sportowa 6.
18. Ustalenia organizacyjne:
Odbiór akredytacji odbywać się będzie w Biurze Rajdu (Urząd Miasta Będzin, ul. 11-listopada 20):
w dniu 20.05.2017 (sobota) w godz. 12.00-13.00 oraz 18.00-19.00
w dniu 21.05.2017 (niedziela) w godz. 7.30 – 9.30
Przy odbiorze kamizelki obowiązuje kaucja zwrotna – 50zł za kamizelkę.
Zwrot kamizelek musi nastąpić najpóźniej 21.05.2017r do godz. 20.00.
Zwrócenie kamizelek po tym terminie może skutkować nałożeniem kary w wysokości 100zł.
Zapraszamy do bezpiecznego relacjonowania 7. Rajdu Zamkowego.